Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Secretaria

 • Informació general

  HORARI
  d’11 a 13 h. i de 17 a 19 h. de dilluns a divendres
  e-mail: secretaria@etpxavier com
  Telèfon: 93 3191700
  Fax: 93 2684661
 • Informació dels estudis impartits

  Per més informació sobre els estudis, feu click aquí
 • Tramitació de títols

  TAXES OFICIALS

  • CFGM: 66,90 €
  • BATXILLERATS: 66,90 €
  • CFGS: 74,95 €

  Passos a seguir:
  És necessari contactar ABANS amb Secretaria per preparar la documentació.

  • Si teniu carnet vigent de família nombrosa, monoparental o targeta acreditativa de la discapacitat de l’alumne/a (mínim 33%) l’heu de portar a Secretaria abans de realitzar la tramitació del títol. En aquests casos s'abona el 50% de les taxes.
  • El dia que vingueu a tramitar el títol, primer heu de passar per Secretaria a recollir l’imprès per a fer el pagament.
  • El pagament s’ha de fer a través de Servicaixa mitjançant targeta bancària (encara que sigui d’una altra entitat).
  • Un cop fet el pagament heu de tornar a Secretaria amb l’imprès del títol i el resguard del pagament.
 • Recollida de títol

  Per recollir el Títol és necessari:


  • Presentar l’original del resguard del títol i venir personalment. (En cas de no poder venir personalment és necessari que la persona autoritzada porti un document d’autorització i la fotocòpia del DNI de l’alumne/a titular. (model autorització pdf )
 • Llibres de text

  Per més informació sobre els llibres de text, feu click aquí
 • Preinscripcions

  DATES:

  • BATXILLERAT: del 14 al 24 de Maig 2018
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀdel 14 al 24 de Maig 2018
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORdel 29 de Maig al 7 de Juny 2018
  • CURS ACCÉS A SUPERIOR (CAS): preferentment del 14 al 24 de Maig 2018

  HORARI PER PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ:

  • de Dilluns a Divendres de 10 a14 h. i de 16 a 20 h.


  COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:

  BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Cal omplir l’imprès de sol·licitud EL FACILITARÀ L’ESCOLA. També hi ha possibilitat d’omplir-lo per Internet a l’adreça, http://www.gencat.cat/preinscripcioCal imprimir-ho i portar-ho a l’escola juntament amb la següent documentació:

   

  BATXILLERAT

  • Fotocòpia del DNI / NIE alumne/a i pare/mare/tutor (en el cas d'alumnes menors d'edat), si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Certificació acadèmica de l'ESO (amb la qualificació final de l'etapa o la mitjana dels tres primers cursos).
  • Fotocòpia del llibre de família o Partida de naixement (alumnes menors d'edat).

       Acreditació de circumstàncies objecte de baremació:

  • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen
  • Proximitat del domicili
  • Renda anual de la unitat familiar en cas de beneficiaris renda mínima d’inserció
  • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare/mare, tutor/a, un germà/ana.
  • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
  • L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre (qualsevol ensenyament que s’hagi cursat entre els 3 i els 16 anys)


  CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

  • Fotocòpia del DNI / NIE alumne/a i pare/mare/tutor (en el cas d'alumnes menors d'edat), si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Fotocòpia del Llibre de Família o Partida de naixement (en cas que l'alumne/a sigui menor d'edat).
  • Certificació acadèmica de l'ESO (amb la qualificació final de l'etapa o la mitjana dels tres primers cursos).
  • Certificació de la Prova d'Accés  o del Curs específic d'accés amb la qualificació obtinguda. Les persones que han superat les proves d'accés, convocades per la Generalitat de Catalunya, a partir del 2011, no caldrà que aportin la certificació de la superació.


  CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

  TOTES LES PREINSCRIPCIONS ES REALITZEN PER VIA TELEMÀTICA 

  A L'ESCOLA US FACILITAREM ELS MITJANS PER PODER-LA FER.

  • SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:
   • Si heu estat escolaritzats a Catalunya des del curs 2016.17 o heu fet la prova d’accés a cicles formatius de grau superior a partir de l’any 2011.
   • Necessiteu identificar-vos a través d’una de les dues maneres següents:
    • idCAT Mòbil:  https://idcatmobil.seu.cat/      
     • Tenir més de 16 anys
     • Tenir document d’identificació: DNI, NIE, Passaport...
     • Tenir targeta sanitària individual
     • Número Idalu o número de RALC (sol·licitar-lo a la darrera escola)
     • Facilitar obligatòriament una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil
     • Saber el codi postal del domicili
    • Qualsevol certificat digital vàlid o DNI electrònic

   

  • Si no us podeu donar d’alta  a l’idCAT Mòbil per via informàtica, heu d’adreçar-vos a  les Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que no tenen la nacionalitat espanyola:

                              Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona
                              C. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona (Barcelonès)

  S’ha de portar degudament emplenada la sol·licitud que apareix en aquest enllaç: http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/PRE/Documents/Formularis_pdf/Solicitud_registre_SEU_CAT_estat.pdf

   

  • SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC
   • Alumnes sense Idalu o Ralc, alumnes escolaritzats fora de Catalunya o alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 3 cursos (a partir del curs 2016-17).
   • S’ha d’enviar la sol·licitud, imprimir-la, signar-la i portar-la a l’escola triada en 1a opció dins del termini de les preinscripcions (del 29 de maig al 7 de juny).
   • Juntament amb la sol·licitud de  preinscripció, haureu de presentar la documentació següent al centre:
    • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport de l’alumne i, si és menor d’edat, del pare/mare/tutor/a.
    • Expedient acadèmic de Batxillerat, Cicle formatiu de grau superior o grau mitjà, BUP, FPII, Prova d’accés, CAS.

  En ambdós casos, s’ha d’accedir a http://www.gencat.cat/preinscripcio i especificar per ordre de preferència els centres educatius escollits (en aquest cas, la primera opció seria ETP Xavier - codi de centre: 08031927), els cicles formatius, el torn (matí o tarda)  i el nivell (1r o 2n curs).

  Teniu temps per presentar les qualificacions finals dels estudis d’accés fins el dia 3 de juliol.

   

  CURS D'ACCÉS A SUPERIOR (CAS)

  • Fotocòpia del DNI / NIE alumne/a i pare/mare/tutor (en el cas d'alumnes menors d'edat)
  • Justificant d’haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà (si encara no s’ha finalitzat,  últim butlletí trimestral de qualificacions).

   

 • Matrícules

  Dates: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà del 4 a l'11 de Juliol 2018
             Cicles Formatius de Grau Superior del 18 al 23 de Juliol 2018

  Horari: De 10:00 a 13:00h i de 16:00 a 19:00h

  Per a tots els alumnes (excepte CAS):

  Import: 90 euros (que inclouen: Activitats Programa Cultural 2018.19 i despeses vàries)

  Cal fer un ingrés o transferència al compte : ES94-2100-3269-3922-0009-3545 (La Caixa) indicant el nom de l'alumne/a

  Documentació que cal lliurar per formalitzar la matrícula:
  S’ha de presentar tota la documentació sol·licitada, a excepció de la lliurada en la preinscripció, que no caldrà duplicar-la.

  BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  Documentació Personal:

  • 2 Fotocòpies del DNI o NIE de l’alumne
  • Domiciliació bancària: ordre SEPA i fotocòpia de la llibreta on figuri titular i número de compte
  • Número d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne/a (NUSS)
  • Per alumnes menors d’edat:
   • Fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor
   • Fotocòpia del Llibre de família: full dels titulars i full inscripció alumne/a (o bé de la partida literal de naixement)
  • Només pels alumnes de Cicles Formatius de grau mitjà:
   • Fotocòpia del carnet de vacunacions (VHB-Hepatitis B, Tètanus, i específiques CAI)


  Documentació acadèmica: portar la que correspongui


  • Fotocòpia i original del resguard del títol de l’ESO i expedient amb la nota final o
  • Fotocòpia i original del resguard títol del CFGM (provisionalment certificat) i expedient amb la nota final
  • Resguard i original del títol d’F.P.1 o
  • Certificat oficial de notes de 1r i 2n BUP o
  • Homologació d’estudis a l’estranger


  CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Documentació Personal:


  • 2 Fotocòpies del DNI o NIE de l’alumne/a
  • Domiciliació bancària: ordre SEPA i fotocòpia de la llibreta on figuri titular i número de compte
  • Número d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne/a (NUSS)
  • Fotocòpia del carnet vacunacions (VHB-Hepatitis B, tètanus i específiques CAI)
  • Per alumnes menors d’edat: fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor i fotocòpia del Llibre de família (full dels titulars i full inscripció alumne/a)
  • Els alumnes de Grau Superior d'Educació Infantil han de portar signat  el document d'assabentat de la necessitat de portar la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.


  Documentació acadèmica: portar la que correspongui


  • Fotocòpia i original del resguard del títol de Batxillerat i expedient amb la nota final.
  • Fotocòpia i original del resguard del títol de CFGM.
  • Certificat d’aptitud de la prova d’accés o del curs específic d’accés 
  • Resguard i original del títol d’F.P.2 o
  • Fotocòpia resguard del títol de BUP/certificat oficial de COU
  • Homologació d’estudis a l’estranger

  ALTRES DOCUMENTS

  Tots els alumnes han de portar els següents documents omplerts i en el seu cas signats: 

  • Document d'autoritazació de protecció de dades i d'imatge
  • Carta de compromís
  • Fulls de dades (2 fulls)
  • En el cas de ser menor d'edat Autorització dels pares /tutors per les sortides culturals

  CONVALIDACIONS

  Documentació:

  • Sol·licitud de convalidació
  • Fotocòpia DNI / NIE
  • Fotocòpia del títol o resguard de la titulació (obligatori per a estudis finalitzats)
  • Certificat acadèmic dels crèdits, mòduls o Unitats formatives superades (només per a estudis no finalitzats o per a estudis universitaris
  • Programa dels mòduls o crèdits en què es basa la sol·licitud (per a estudis universitaris)

  Ela alumnes de cicles formatius que vulguin demanar algun tipus de convalidació han de portar omplert el document corresponent.

 • Sol·licitud/inscripció servei d'assessorament i reconeixement

  Assessorament:
  La sol·licitud s’ha de fer a la Secretaria de l’Escola i s’ha de portar una fotocòpia del DNI o NIE


  Reconeixement:
  La sol·licitud s’ha de fer a la Secretaria de l’Escola i s’ha de portar:

  • Fotocòpia DNI
  • Informe d’assessorament
 • Beques

  Per sol·licitar beca accedir a l’enllaç

 • Altres serveis


  • Servei de fotocòpies  i enquadernació exclusiu pels alumnes del centre
  • Servei d’atenció a pares i alumnes
  • Elaboració de certificats, expedients i altra documentació acadèmica.
  • Altres gestions
 • Assessorament i Reconeixement
 • Fons social europeu
 • Rusesl
 • FP Dual
 • Xarxa Empresa - Assessorament FP -
 • Iso
 • Escoles Cristianes de Catalunya
 • Programa SeFed
 • Xarxa Emprenedoria
 • Erasmus
 • Fundació Bertelsmann
 • Port Innova
 • Empresa escola
 • Innova FP
 • Ministerio Educación y Deporte