Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Dades personals

POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT. INFORMACIÓ ADDICIONAL.

1. Objecte de la política de Protecció de dades i privacitat

L'Objecte de les polítiques de protecció de dades és protegir els drets fonamentals de les persones interessades en matèria de protecció de dades i donar compliment al que estableix el Reglament General Europeu de Protecció de Dades de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant "RGPD" ), de la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i la resta de normativa que sigui d'aplicació.
 
Les polítiques de protecció de dades d’aquesta entitat s'estructuren en el compliment normatiu, en normes internes, procediments i evidències, a més d'altres instruments que puguin millorar la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals que es troben a l'entitat.
 
AL FINAL d’aquest text s’inclou informació addicional com a desenvolupament de la informació bàsica facilitada a l'interessat.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB
A l'efecte del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest document constitueix la Política de Privadesa i d'ús que regulen la navegació i ús d'aquest lloc web .El lloc web és titularitat de:
Escola Tècnico Professional Xavier Institució Javeriana Prov Cruia Gral.
Pot contactar amb el delegat de Protecció de dades a dpd@etpxavier.com, o escriure a ETP Xavier, Av. Francesc Cambó 12, 08003. Barcelona.
 
Aquesta entitat  informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades. D'acord amb el que disposa la normativa vigent aquesta entitat, com a titular d'aquest lloc web, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat així com en la realització d'altres prestacions, serveis i activitats permeses per la legislació vigent.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment). És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar el present text per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials, vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits, aquesta entitat anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

2. Confidencialitat
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal del titular d'aquest lloc web.

3. Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseqüències

3.1. Voluntarietat
S'informa als Usuaris d'aquest lloc WEB, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter VOLUNTARI, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot portar com a conseqüència la impossibilitat de poder-li ser-li prestades les assistències, prestacions i / o serveis que aquesta entitat té legalment encomanats.
 
3.2. Conseqüència
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat del titular d'aquest lloc web, podent-se exercir els drets pertinents en l'adreça facilitada al principi d'aquest document.

4. Informació a l'usuari sobre els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades.
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma escrita en el punt anterior, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició i altres legalment reconeguts en la normativa de protecció de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI, targeta NIE de residència d'estranger, o Passaport, dirigida a l'adreça assenyalada en l'encapçalament d'aquest document. Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al titular d'aquest lloc web a l'adreça indicada.

5. Informació sobre les dades que es conserven, durant quant de temps i amb quina finalitat.

5.1. Dades que es conserven

Exclusivament les dades recollides en els formularis que es troben al web i es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per aquesta entitat i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses. Aquesta entitat és la responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris i informació sobre les activitats, serveis i prestacions que legalment té encomanats.

5.2. Durant quant de temps
Les dades personals són conservades durant el temps estrictament necessari per donar compliment a la relació. Només es conservaran per més temps, quan una obligació o regulació legal així ho determini. Les dades personals, quan s'escau, són suprimits mitjançant els procediments segurs de l'organització dotats de les garanties exigibles en aquest àmbit.

5.3. Amb quina finalitat
La informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites i altres requisits establerts legalment.

6. Compromís de l'usuari.
L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, l'Avís Legal i l'ús de cookies si les hagués, donant per entès que ha estat informat / a de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació al web d’aquesta entitat, titular d'aquest lloc.

7. No transmissió de dades a terceres empreses de fora del sector de la formació sense consentiment exprés de l'usuari.
Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, el titular d'aquest lloc web no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes web. D'aquesta norma general només s'exceptuaran els supòsits en què, per imperatiu o empara legal, es tingui obligació o pugui comunicar les dades a administracions públiques, jutjats i tribunals.

8. Baixa de la llista de distribució d'informació professional.
Ocasionalment aquesta entitat podrà enviar un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol dels llocs web de les que sigui titular. La persona usuària en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a l'e-mail indicat a l'encapçalament d'aquest document.

9. Garantia dels drets digitals
Aquesta entitat reconeix i implementa les obligacions derivades de la normativa estatal de protecció de dades personals i la garantia dels drets digitals de forma especial, s'atenen els drets reconeguts sobre les dades personals de persones mortes, al testament digital i el dret a l'oblit.

10. Informació addicional de protecció de dades

Responsable

El responsable del tractament és Escola Tècnico Professional Xavier Institució Javeriana Prov Cruia Gral.
Pot contactar amb el delegat de Protecció de dades a dpd@etpxavier.com, o escriure a ETP Xavier, Av. Francesc Cambó 12, 08003. Barcelona.

Finalitat
Les dades personals objecte de tractament per aquesta entitat ho són per a fins determinats, explícits i legítims, concretament, donar compliment a la relació pròpia d’una entitat d’aquesta naturalesa, així com pels vincles generats en les relacions contractuals que, si s'escau es subscriguin entre aquesta entitat i les persones titulars de les dades; amb tot el que es deriva d'això, entès com a necessari per complir amb el que estableix els contractes signats per les parts i per complir les obligacions legals previstes a la normativa vigent. És possible que es produeixi algun tractament connectat amb els fins legítims d’aquesta entitat, com pugui ser gestionar l'enviament d'informació per facilitar als interessats el millor i més ràpid accés i gestió de les prestacions, serveis i funcions que presta aquesta entitat. Tot això, sempre que s'estigui legalment legitimat per fer-ho. En cap cas aquesta entitat prendrà decisions automatitzades en base a perfils.

Conservació
Les dades personals proporcionades es guardaran durant els terminis legalment previstos a la normativa de protecció de dades i en la sectorial; o mentre perdurin les relacions contractuals. Després del compliment de tals terminis es conservaran degudament bloquejades per complir les previsions legalment exigibles o fins a la prescripció general de les accions, amb les úniques excepcions per a aquells supòsits en què la llei estableixi altres períodes obligats de conservació.

Legitimació
La legitimació per a tractar les dades personals en aquesta entitat té el seu origen en el compliment legal de la relació jurídica establerta; en tot el concernent als drets i obligacions derivades de la legislació vigent.
Per a qualsevol altre tractament no emparat en la normativa pública que regula les relacions jurídiques del dret  i / o relacions contractuals, aquesta entitat  recapta el consentiment de l'interessat.
Donada l'existència d'aquestes obligacions legals,  en el tractaments necessaris per materialitzar el servei cal facilitar les dades sol·licitades. La negativa a proporcionar, pot comportar la impossibilitat de materialitzar els drets i obligacions previstes en la normativa vigent o en els contractes signats amb aquesta entitat.

Destinataris
El destinatari de les dades personals objecte de tractament en aquesta entitat és la pròpia entitat per a fins administratius i jurídics interns o per obligacions legals davant l'Administració corresponent, inclòs el tractament de dades personals de treballadors i demés persones vinculades per la relació establerta com per exemple proveïdors o interessats. No obstant això, per al compliment contractual i el compliment de les obligacions / facultats legals dels fins legítims d’aquesta entitat, és possible que sigui necessària la comunicació, l'accés i / o tractament de les dades personals per part d'altres empreses o professionals de la sanitat, o organismes competents de l'Administració pública. També és possible que els destinataris siguin encarregats de tractament i / o professionals especialitzats  que hagin de tractar les dades per compte i encàrrec d’aquesta entitat. Aquesta entitat disposa de Normes Corporatives Vinculants degudament aprovades i reflectides contractualment. De la mateixa manera, aquesta entitat pot contractar part de la seva infraestructura digital segons un model de "cloud-computing- computació al núvol", pel que té encarregats de tractament amb els servidors en la UE. Si arribés el cas de necessitar serveis en el núvol amb servidors emplaçats als EUA; només es realitzaria través de l'empara propiciat per acords EU-US tipus Privacy Shield. En qualsevol cas, i sempre que la legislació permeti tals accessos i / o tractaments, aquests es realitzaran prèvia existència de contracte entre Responsable de Tractament i encarregat de tractament i / o amb les previsions legals que la normativa estableixi.

Drets
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat s'estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Aquesta entitat col·labora en el compliment de la legalitat vigent, especialment en matèria de protecció de dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Si els interessats així ho consideren i la legalitat ho permet, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Aquesta entitat deixarà de tractar les dades, excepte per les circumstàncies esmentades en l'epígraf anterior.
De la mateixa manera, aquesta entitat reconeix i atén qualsevol altre dret que la legislació vigent reconegui a qualsevol usuari.
 
Procedència
Les dades personals accedits, tractats i conservats en aquesta entitat són les facilitades pels propis interessats o, si s'escau els recaptats legalment i són les adequades, pertinents i limitats necessaris per materialitzar la relació jurídica amb aquesta entitat d’acord amb les seves competències legals. Qualsevol dada personal que hi ha en aquesta entitat té com a procedència les que la Llei permet o els que s'obtenen previ consentiment de l'interessat. A totes les dades personals que estan a aquesta entitat, se li apliquen les mesures de seguretat corresponents i la resta de requisits exigibles per la vigent normativa de protecció de dades personals.
 
Aquesta web ha estat actualitzada fins a data d’avui

 • Assessorament i Reconeixement
 • Fons social europeu
 • Rusesl
 • Xarxa Empresa - Assessorament FP -
 • Iso
 • FP Dual departament
 • Escoles Cristianes de Catalunya
 • Programa SeFed
 • Xarxa Emprenedoria
 • Erasmus
 • Fundació Bertelsmann
 • Port Innova
 • Empresa escola
 • Innova FP
 • Ministerio Educación y Deporte